Nowy nadzór, nowe kary…. CZY JESTEŚ NA TO GOTÓW? – WARSZTAT Polskiego Instytutu Dyrektorów, Gdańsk 10 marca 2016

Kierunki zmian w obszarze sprawozdawczości i rewizji finansowej i to jak się do nich przygotować to główne tematy marcowego warsztatu Polskiego Instytutu Dyrektorów, którego patronem merytorycznym jest KIBR. Spotkanie otworzy wystąpienie Krzysztofa Burnosa, prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Nowy Nadzót, tuż tuż, a rynek sprawozdawczości i rewizji finansowej czeka szereg zmian wynikających z wprowadzonych unijnej dyrektywy i rozporządzenia w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Choć zmiany jeszcze nie obowiązują, polski ustawodawca na ich przyjęcie ma czas tylko do 17 czerwca 2016 roku i już teraz warto zapoznać się z planowanymi zmianami.

Polski Instytut Dyrektorów, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i ACCA zapraszają na spotkanie poświęcone kierunkom zmian w obszarze sprawozdawczości i rewizji finansowej, w tym zmian dotyczących wyznaczania audytorów, obowiązkowej rotacji, listy usług zakazanych oraz organizacji wewnętrznej firm audytorskich i przesłanek niezależności audytorów. Uczestnicy poznają proces rekomendowania i wyboru audytorów do badania spółki przez członków rad nadzorczych. Omówione zostaną przesłanki niezależności członka rady nadzorczej oraz nowa rola i zadania członków komitetów audytu. Prowadzący spotkanie zaprezentują obszary ryzyka oraz zakres odpowiedzialności i wysokości proponowanych kar. Omówione zostaną także nowe rozwiązania związane z nadzorem nad zawodem biegłego rewidenta. Na koniec uczestnicy usłyszą o mechanizmach wdrożenia nowych rozwiązań do polskiego sytemu prawnego.

KIBR jest patronem merytorycznym wydarzenia. Spotkanie otworzy wystąpienie Krzysztofa Burnosa, prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Prelegentem na wydarzeniu będzie Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR a spotkanie poprowadzi Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.

Warsztat „Nowy nadzór, nowe kary” odbędzie się 10 marca 2016 r. (czwartek) w gdańskim Olivia Business Centre.
Udział w wydarzeniu jest odpłatny. Do 15 lutego 2016 r. obowiązuje niższa cena.

Więcej na:

http://www.pid.org.pl

https://kibr.org.pl/pl/aktualnosci

Nowy Nadzór, Nowe Kary…

PROGRAM WARSZTATU
10.00 Otwarcie Warsztatu „Nowy Nadzór, nowe kary”
‐ Krzysztof Burnos, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
‐ Przemek Pohrybeniuk, Dyrektor Zarządzający ACCA w Polsce
10.25 – 11.00 Nowe regulacje unijne
‐ Definicje: badanie ustawowe, czynności rewizji finansowej, kluczowy biegły rewident, sieć, międzynarodowe/krajowe standardy badania, jednostki zainteresowania publicznego, mała i średnia jednostka
‐ Cele: wzmocnienie niezależności biegłych rewidentów, poprawa jakości badań ustawowych, wzmocnienie nadzoru publicznego
‐ Zakres i istota: co reguluje Dyrektywa, co reguluje Rozporządzenie
‐ Zasięg terytorialny; wdrożenie Dyrektywy i Rozporządzenia do prawa polskiego
‐ Mechanizm wdrożenia w systemie prawa polskiego: sposób uregulowania, zakres swobody polskiego ustawodawcy
11.00 -11.30 Komitety Audytu
‐ Umiejscowienie komitetu audytu
‐ Katalog podmiotów z KA; opcje dla krajów członkowskich
‐ Kryteria wyboru członków komitetu
‐ Zmiany dotyczące roli i zadań KA
‐ Rola KA w procesie wyboru biegłego rewidenta
11.30 -11.45 Sprawozdawczość biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz współpraca z KNF
‐ Sprawozdanie z badania
‐ Sprawozdanie z badania a nowe wymogi MSRF (zakres opinii biegłego rewidenta dla jednostek notowanych)
‐ Sprawozdanie dla komitetu audytu JZP
‐ Sprawozdanie z przejrzystości działania
‐ Przekazywanie informacji do KNA i KNF
‐ Współpraca z KNF
11:45 – 12:00 przerwa kawowa
12.00 – 13.15 Niezależność biegłego rewidenta
· Wszystkie badania
‐ Niezależność umysłu i percepcji; koncepcja wynikająca z kodeksu etyki IFAC
‐ Zawodowy sceptycyzm
‐ Zasady bezstronności i niezależności
‐ Rotacja kluczowych osób
‐ Zatrudnienie u klienta badania
‐ Ograniczenia w świadczeniu usług innych niż badanie sprawozdania finansowego; biała lista z projektu założeń vs czarna lista z Rozporządzenia
‐ Usługi podlegające warunkowemu zwolnieniu z zakazu świadczenia
‐ Limity wynagrodzenia za dodatkowe usługi
‐ Minimalny okres pierwszego zlecenia
‐ Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym
Warsztat 10 marca 2016 r. „Nowy nadzór, nowe kary. Czy jesteś na to gotów?” 5
‐ Ocena zagrożeń niezależności biegłego rewidenta
‐ Niezależność biegłego rewidenta z perspektywy osób niezaangażowanych (udziałowców mniejszościowych, wierzycieli),
‐ Opinia biegłego rewidenta wśród dokumentów objętych negocjacjami; akceptacja niezależności przez kontrahenta
· Badania JZP (dodatkowe wymogi)
‐ Rotacja firmy audytorskiej
‐ Rotacja kluczowego biegłego rewidenta
‐ Biała lista
‐ Limity wynagrodzenia za dodatkowe usługi
13:15 – 14:00 przerwa obiadowa
14.00 – 14.45 Nadzór publiczny
‐ Rola nadzoru publicznego; struktura nadzoru
‐ Rola i zakres zadań KNA vs KKN
‐ Zakres kontroli zapewnienia jakości
‐ Kontrole w podmiotach uprawnionych badających JZP i pozostałych
‐ Zakres współpracy pomiędzy KNA i KKN
‐ Zadania wykonywane przez KNF w ramach nadzoru
‐ Finansowanie nadzoru publicznego
‐ Zadania pozostałych organów samorządu i nadzór nad samorządem
14.45 – 15.30 Organizacja wewnętrzna firm audytorskich
‐ Ustanowienie odpowiednich polityk i procedur
‐ Organizacja pracy
‐ Wynagrodzenie za badanie
‐ Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
‐ Kontrola jakości wykonania zlecenia badania dla JZP
‐ Przechowywanie dokumentacji
‐ Zmiana firmy: dostęp do dokumentacji z badania
15.30 – 16.20 Odpowiedzialność biegłego rewidenta
‐ Zakres przedmiotowy i podmiotowy
‐ Sankcje za naruszenia
‐ Tryb, postępowanie dowodowe, przedawnienie
‐ Ujawnienia zastosowanych środków i kar
‐ Zmiany w zakresie organów ds. odpowiedzialności zawodowej
‐ Sankcje za niepłacenie składek i opłat
‐ Odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o badanie; jakość usługi versus konflikt interesów
‐ Odpowiedzialność cywilna biegłego rewidenta wobec osób trzecich
‐ Odpowiedzialność karna biegłego rewidenta
16.20 – 17.00 Projekt założeń- pozostałe kwestie, pytania

Zamknięcie warsztatu „Nowy nadzór, nowe kary”

[wysija_form id=”1″]

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o